گالری تصاویر کارهای انجام شده در ایران

ساخت پروزه 4 طبقه 8واحدی در شیراز(آزادگان)

ساخت پروزه 40 واحدی در شیراز(زرقان)

اجرای پروزه 8 واحدی در شیراز(باهنر شمالی)

اجرای 4 طبقه 8 واحدی در شیراز(مدرس)

ساخت و مقاوم سازی خوابگاه عشایری دبیرستان شهدای زاهد شهر فارس(فسا)

مقاوم سازی خوابگاه عشایری فارس(فسا)

مقاوم سازی خوابگاه عشایری فارس(فسا)