گالری تصاویر کارهای در حال اجرا در قطر

در حال اجرای اسکلت بتنی پروزه 5طبقه تجاری اداری در دوحه قطر

در حال اجرای اسکلت بتنی تجاری اداری دوحهدقطر توسط پرسنل محرب شرکت آریا پارس برج جنوب

در حال اجرا اسکلت بتنی 5 طبقه تجاری اداری توسط پرسنل و مهندسن مجرب و متخصص شرکت آریا پارس برج جنوب واقع در دوحه قطر

در حال اجرای پروزه دو طبقه تجاری در دوحه قطر

در حال اجرای پروزه دوطبقه در دوحه قطر توسط پرسنل محترم و متخصص و مجرب شرکت آریا پارس برج جنوب

راه سازی به صورت تقاطع غیر همسطح در دوحه قطر توسط مهندسین مجرب ایرانی و قطری شرکت آریا پارس برج جنوب

اسکلت بتنی تجاری اداری در دوحه قطر

اجرای دیوار حایل در قطر جهت ساخت ساختمان مسکونی به متراژ 145متری مربع